مرکب های پایه آب

رنگ مرکب

سری 380

ورنی 110

 این دسته از مرکبها پایه آبی بوده و جهت

 دستگاه فلسکو آبشور طراحی شده اند .

 سطوح قابل چاپ : کارتن

زرد پروسس 110

نارنجی 110

مجنتا پروسس 110

قرمز وینستونی 110

قرمز آتشی 110

سایان پروسس 110

آبی بنفش 110

سبز روشن 110

سبز تیره 110

مشکی پروسس 

رنگ مرکب

سری 360

سفید 360

این دسته از مرکبها پایه آبی بوده و جهت

 صنایع نساجی و چرم و رنگ کاربرد دارد .

 سطوح قابل چاپ : روی پارچه و چرم و

 رنگسازی مصرف دارد .

زرد پروسس ( ترانس 360 )

مجنتا پروسس360

قرمز وینستونی360

سایان پروسس360

سبز360

مشکی پروسس360


رنگ مرکب

سری 400

ورنی 110

 این دسته از مرکبها پایه آبی بوده و جهت

 دستگاه فلسکو آبشور طراحی شده اند .

 سطوح قابل چاپ : دستمال کاغذی

زرد پروسس 110

نارنجی 110

مجنتا پروسس 110

قرمز وینستونی 110

قرمز آتشی 110

سایان پروسس 110

آبی بنفش 110

سبز روشن 110

سبز تیره 110

مشکی پروسس 

رنگ مرکب

سری 390

ورنی 110

این دسته از مرکبها پایه آبی بوده و جهت

 دستگاه فلسکو آبشور طراحی شده اند .

 سطوح قابل چاپ : کارتن با جلوه ویژه

 صدفی

زرد پروسس 110

نارنجی 110

مجنتا پروسس 110

قرمز وینستونی 110

قرمز آتشی 110

سایان پروسس 110

آبی بنفش 110

سبز روشن 110

سبز تیره 110

مشکی پروسس 


رنگ مرکب

سری 410

ورنی 110

این دسته از مرکبها پایه آبی بوده و جهت

 دستگاه فلسکو آبشور طراحی شده اند .

سطوح قابل چاپ :  کارتن با  کیفیت ممتاز

زرد پروسس 110

نارنجی 110

مجنتا پروسس 110

قرمز وینستونی 110

قرمز آتشی 110

سایان پروسس 110

آبی بنفش 110

سبز روشن 110

سبز تیره 110

مشکی پروسس