با تکمیل این صفحه می توانید صفحه سفارش طیف رنگی خود را ثبت کنید.
تکنسین شرکت پس از دریافت درخواست شما ظرف سه روز کاری پاسخگو خواهد بود.
لطفاً برای عملکرد بهتر اطلاعات زیر را با دقت کامل کنید.

 

نام شرکت، نام چاپخانه
آدرس پستی
آدرس الکترونیکی، ایمیل
تلفن ثابت، تلفن همراه
پایه ساختار مرکب درخواستی
سطوح چاپ، فیلم های چاپ
توضیحات و اطلاعات مورد نیاز برای بخش آزمایشگاه
در صورتی که کد پنتون طیف خاص مورد نظر را دارید برای راحتی کار ذکر کنید